Lista aktualności Lista aktualności

Miejsca i obiekty

Teren Nadleśnictwa Krosno położony głównie na obszarze powiatu krośnieńskiego jest bardzo atrakcyjny pod względem możliwości wykorzystania dla celów turystyki i wypoczynku. Wynika to z dość gęstej sieci dróg łączących dużą ilość zwartych kompleksów leśnych i terenów otwartych o dużych walorach krajobrazowych. Występują tu pomniki przyrody (drzewa, grupy drzew), cenne obszary przeznaczone do naturalnej sukcesji, drzewostany o charakterze parkowym oraz bogactwo chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Na terenie Nadleśnictwa występują także zatwierdzone rządowe obszary ochrony ptaków do europejskiej sieci NATURA 2000.

Nadleśnictwo pod względem zagospodarowania turystycznego posiada miejsca postoju pojazdów - dwa przy drogach publicznych (trzecie planowane do budowy w 2014r.).
 
Przez teren nadleśnictwa prowadzą również szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe. 
 
Szlaki turystyczne
 
Teren Nadleśnictwa Krosno przecinają trasy trzech turystycznych szlaków pieszych są to:
  • szlak czerwony - biegnie z Krosna Odrzańskie przez Morsko, Łochowice okrąża Jezioro Gibiel, Staw Dziki, Staw Parzydło do miejscowości Czetowice między Jez. Młyńskim, a Wielkim Stawem następnie przez Skórzyn, Radomicko i Gęstowice do Rzeczycy,
  • szlak niebieski - biorący początek na stacji PKP Pliszka biegnie w stronę Jezioro Ratno następnie jego południowym brzegiem w stronę miejscowości Pliszka,
  • szlak zielony - również z początkiem na stacji PKP Pliszka dalej biegnie na północ w stronę Jezioro Ratno później na zachód wzdłuż rzeki Pliszka okrąża Jezioro Wielickie i dalej do miejscowości Gądków Wielki. 
W Nadleśnictwie Krosno usytuowana jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza o nazwie „Osiecznica". Głównymi celami jakie ma spełniać utworzona ścieżka są: umożliwienie obserwacji gatunków roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku, wskazanie na problemy ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony lasu, kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody.
 
Teren Nadleśnictwa ze względu na swoje położenie, w nieznacznej odległości od dużych ośrodków miejskich, jak również sąsiedztwo tras międzynarodowych jest atrakcyjny pod względem turystycznym. Duży ruch turystyczny daje możliwość promowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych nadleśnictwa, w tym również proekologicznej gospodarki leśnej. 
 
Zespoły parkowo-dworskie
Od wieków człowiek tworzył parki przy swoich siedzibach, zarówno wokół dużych pałaców jak i małych dworków wiejskich. Wiele z nich przetrwało do dziś. Z reguły są one położone na terenach podworskich i przykościelnych. Parki o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostały uznane za zabytkowe i wpisane do rejestru  parków zabytkowych prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Parki zwracają uwagę swym pięknem oraz nagromadzeniem rzadkich gatunków roślin. Występują w nich stare pomnikowe okazy drzew, często są to gatunki egzotyczne.  
 
Parki zabytkowe
Na terenie Nadleśnictwa Krosno znajdują się parki zabytkowe wpisane do rejestru wojewódzkiego:
Park zabytkowy w Budachów.
 
Parki wiejskie
Są to głównie pozostałości parków podworskich, w których często znajdują się pomnikowe okazy drzew. Parki takie znajdują się miedzy innymi w miejscowościach: Osiecznica, Czetowice, Gęstowice, Trzebiechów, Korczyców, Rzeczyca.