Miejsca i obiekty

Teren Nadleśnictwa Krosno położony głównie na obszarze powiatu krośnieńskiego jest bardzo atrakcyjny pod względem możliwości wykorzystania dla celów turystyki i wypoczynku. Wynika to z dość gęstej sieci dróg łączących dużą ilość zwartych kompleksów leśnych i terenów otwartych o dużych walorach krajobrazowych. Występują tu pomniki przyrody (drzewa, grupy drzew), cenne obszary przeznaczone do naturalnej sukcesji, drzewostany o charakterze parkowym oraz bogactwo chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Na terenie Nadleśnictwa występują także zatwierdzone rządowe obszary ochrony ptaków do europejskiej sieci NATURA 2000.

Warto zobaczyć

Najciekawsze zabytki kultury materialnej znajdujące się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krosno.